Ochrana osobních údajů

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.agrostroj.eu a www.agrostroj.cz (dále jen Stránky) je společnost Agrostroj Pelhřiimov, a.s. se sídlem U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích , spisová značka B 42, IČ: 00009971 , která je v souladu se zák.č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel") .Materiály na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským zákonem a jsou majetkem společnosti Provozovatele.

Všechna práva jsou vyhrazena.

Materiály obsažené na Stránkách můžete využívat v souladu se zájmy Provozovatele a za předpokladu, že zachováte všechna autorská práva a budete se řídit jakýmikoli sděleními o vlastnických právech v těchto materiálech uvedenými. Nejste oprávněni obsah Stránek pozměňovat, upravovat, přenášet, dále užívat, dále umisťovat, ani nesmíte obsah Stránek užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez vědomí a souhlasu společnosti Agrostroj Pelhřimov, a.s.

Shromažďované informace a jejich využití

Při vyplňování formulářů na Stránkách poskytujete své osobní údaje dle ustanovení zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2016. Společnost Agrostroj Pelhřimov, a.s. zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím Stránek, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků, anket, soutěží a jakýchkoli dalších forem elektronické komunikace prostřednictvím sítě Internet a to po dobu neurčitou.

Provozovatel tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům Provozovatele.

Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetí straně. Provozovatel si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů a v souladu se zákonnými požadavky přijal dostupná technická opatření k zamezení ztráty a zneužití poskytnutých dat. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Provozovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Vyplňování formulářů na Stránkách

Vyplnění formuláře na Stránkách, zaregistrování prostřednictvím Stránek, vyplnění dotazníků, účast v anketách, soutěžích a jakákoli forma elektronické komunikace prostřednictvím sítě Internet jsou z Vaší strany zcela dobrovolné a zároveň tím poskytujete Provozovateli coby správci osobních údajů souhlas se zpracováním Vámi uvedených osobních údajů, a to pro účely zlepšení služeb Provozovatele a k marketingovým účelům. Poskytnutí osobních údajů prostřednictvím výše uvedených činností je zcela dobrovolné.

Souhlas je souhlasem dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2016, udělen na dobu neurčitou, příp. do odvolání tohoto souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat.

Provozovatel zároveň informuje osoby poskytující své osobní údaje o jejich právech, zejm. o jejich právu

a) na přístup k osobním údajům,

b) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,

c) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy,

d) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním,

e) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů,

f) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,

g) na omezení zpracování osobních údajů,

h) na přenositelnost údajů a

i) právo vznést námitku, po níž správce zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na stránce byly obsaženy přesné a aktuální informace, přesto však Provozovatel neposkytuje žádné záruky, pokud jde o jejich přesnost. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu této stránky.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli upravit tyto Podmínky aktualizací tohoto textu. Jakékoli takové úpravy jsou pro uživatele Stránek závazné.