Všeobecné obchodní podmínky platné pro dodavatele a kooperanty společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a. s.


1. Úvod........................................................................................................................................... 2
2. Definice příslušných norem....................................................................................................... 2
3. Přezkoumání smlouvy................................................................................................................ 2
4. Plánování kvality........................................................................................................................ 3
5. Výrobní proces a uvolnění produktu......................................................................................... 3
6. Způsobilost procesu................................................................................................................... 4
7. Nákup od subdodavatelů........................................................................................................... 4
8. Hodnocení kvality dodávek....................................................................................................... 4
9. Reklamační řízení...................................................................................................................... 5
10. Životní prostředí...................................................................................................................... 6
11. Skladování a transport materiálu............................................................................................. 6
12. Specifické požadavky APE..................................................................................................... 6
13. GDPR...................................................................................................................................... 7
14. Osoba zodpovědná za bezpečnost produktu (PSB)................................................................. 7
15. Dohoda o mlčenlivosti............................................................................................................ 7
16. Cíle pro dodavatele................................................................................................................. 7
17. Eskalační pravidla.................................................................................................................. 8

1. Úvod

Kvalita dodávek dodavatelů společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. má bezprostřední vliv na kvalitu vyráběných produktů. Z této skutečnosti vycházejí i minimální požadavky popsané v těchto podmínkách pro dodavatele společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. Dodavatel je zodpovědný za kvalitu svých dodávek. Tato dohoda má přispět ke společnému plánování kvality a rovněž k zajištění vztahů mezi dodavatelem a odběratelem. Tato dohoda je nedílnou součástí uzavíraných smluvních vztahů mezi AGROSTROJEM Pelhřimov a.s. a dodavatelem.

 

2. Definice příslušných norem

Tato směrnice se vztahuje na všechny dodavatele AGROSTROJE Pelhřimov a.s. a jejích přidružených společností např. AGROSTROJ International Pelhřimov s. r. o. , Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH Lengede ,dále jen „APE".

APE vyžaduje, aby jeho dodavatelé měli zaveden jeden z QM systémů uznaných v automobilovém průmyslu ( IATF 16949 nebo ISO 9001) . Pro automotive budou upřednostňováni dodavatelé scertifikací dle IATF 16949 . Osvědčení o certifikaci musí být poskytnuto oddělení nákupu. Cílem musí být, aby QM systémy dodavatelů byly v souladu s požadavky normy IATF 16949. Dodavatel je povinen umožnit APE provést audit k zjištění, zda jsou požadavky na zajištění kvality splněny.

 

3. Přezkoumání smlouvy

Objednávky APE musí být po obdržení dodavatelem ověřeny, včetně přiložených dokumentů. Pokud dodavatel usoudí, že je tato dokumentace nedostatečná, kontaktuje oddělení nákupu APe.

Dodavatel je povinen si sám obstarat nezbytné normy a směrnice dle standardů (DIN, EN, ISO, VDA), na které se APE odkazuje v objednávce. Je-li potřebná ke specifikaci materiálu norma od zákazníka , tak ji musí obstarat APE . Dále se zavazuje, že ověřuje platnost dokumentů v pravidelných intervalech a bere v úvahu jejich platný stav. Před odesláním jakékoliv nabídky, je dodavatel povinen provádět studii vyrobitelnosti s náležitým ohledem na jeho technické i kapacitní možností. Dodavatel musí dodržet všechny požadavky obsažené v dokumentaci zakázky. Dodavatel je povinen kontaktovat oddělení nákupu pro získání potřebných informací pro výrobu produktu. Oddělení nákupu musí být v kontaktu s dodavatelem a koordinovat všechny otázky a odpovědi.

Návrhy na technické, kvalitativní a další zlepšení nebo návrhy na řešení potenciálních problémů musí být nabídnuty v písemné formě. Pro výběr dodavatele, budou konstruktivní návrhy hodnoceny pozitivně.


4. Plánování kvality

Kvalita požadovaných produktů se rozhodujícím způsobem určuje při vývoji. Odběratel se zavazuje, že předá dodavateli důležité specifikace, výkresy, popř. data včas, úplné a bezrozporné.

Odběratelem je požadováno, aby dodavatel disponoval účinnými preventivními metodami, které zajistí kvalitu již ve stádiu vývoje. Tyto metody musí obsahovat zejména následující prvky:

Analýzu vyrobitelnosti - přezkoušení, zda poptávaný a požadovaný produkt může být v požadované kvalitě, termínu a množství dodán. Úkolem dodavatele je projednání nejasných a upřesňujících požadavků s útvarem nákupu zákazníka a tímto si zajistit dostatek informací k prověření vyrobitelnosti. Pro automotive dodavatele vyžadujeme v rámci vzorkování a v případě reklamací a zjištění z auditu zasílání revidované P-FMEA.

Control Plan (Plán kontrol) - je nutno definovat rozsah zkoušek (znaky, četnost, rozsah, zkoušení, kdy a kde, čím, záznamy apod.). Dodavatel musí disponovat požadovanými zkušebními prostředky a systémem kontroly těchto prostředků, popř. musí být toto schopen zajistit.

Důležité znaky produktu - pro kritické a funkční znaky musí dodavatel prokázat dosažení stanovených hodnot způsobilosti (Cm, Cmk - způsobilost strojů a zařízení ≥ 1,67, Cp, Cpk – způsobilost procesu ≥ 1,33).

Plánování procesů a provozních prostředků - výrobní procesy a provozní prostředky je nutno dodavatelem plánovat na požadovanou kvalitu a kapacitu. Schopnost provozních prostředků je nutno dodavatelem prokázat.

Plánování balení - balení musí zaručit zabránění poškození výrobků/zboží během dopravy a skladování.

Dodavatel při plánování balení rovněž zabezpečuje požadavky životního prostředí dle příslušných norem.

 

5. Výrobní proces a uvolnění produktu

V průběhu partnerství založeném na spolupráci se obě strany zavazují poskytovat komplexní informace o výrobku, výrobním procesu a všech provedených změnách. Hodnocení výrobních procesů a kontrola prvních vzorků tvoří základ, který má být předložen k uvolnění vzorků. Jestliže dokumenty chybí nebo jsou neúplné APE může (podle svého uvážení) vzorky odmítnout.

Provádění plánování jakosti musí být doloženo doklady a záznamy v souladu se stanovenou úrovní ověření pro první vzorky uvolňovaného procesu. Základem je VDA díl 2 nebo PPAP. Pokud není v objednávce uvedeno jinak je počet prvních vzorků nejméně 3 . Dokumentace musí být předložena se vzorky, rozsah je definován úrovní ověření. V případě, že nebylo v objednávce uvedeno jinak, úroveň 2 (dle VDA 2 nebo PPAP) se považuje za standart. Protokoly musí být zaslány elektronicky příslušnému nákupčímu . Musí být kdispozici před přijetím materiálu . Materiálové atesty ,certifikáty by měli být vždy originál . Není možné zasílat opisy nebo přepisy . Jazyk vždy je ČJ,NJ,AJ .

Výjimka: pro díly s kritickými funkcemi je požadována úroveň 3.

Produkt/ změna procesu

Dodavatel se zavazuje, že před provedením jakékoli změny výrobku, výrobního procesu nebo kontrolního postupu či zařízení, včetně změny dílčího dodavatele informovat APE (oddělení nákupu a kvality) a dohodne se na požadovaném rozsahu uvolnění. Změny mohou být provedeny pouze poté, co byly uvolněny APE.

 

6. Způsobilost procesu

Některé charakteristiky produktů jsou zásadní pro jejich funkci/vlastnosti, tyto charakteristiky jsou ve výkresech označeny a je nezbytné jejich dodržení. Pracovní procesy a výrobní zařízení musí být navrženy tak, aby tyto charakteristiky mohly být vyrobeny. Proces je způsobilý při dodržení min Cpk ≥1,33, pro automotive je to dle požadavku zákazníka.

Dodavatel musí odpovídajícím způsobem prokázat způsobilost procesu pomocí vhodných postupů. Způsobilost musí být dodavatelem průběžně sledována. Listinné důkazy musí být dány APE k dispozici na požádání.

U nezpůsobilých procesů je nutno provádět 100 %-ní kontrolu specifikovaných znaků, pouze na přechodné období, než bude způsobilost procesu obnovena.

 

7. Nákup od subdodavatelů

Pokud dodavatel zprostředkovává výrobky nebo služby od subdodavatelů, je povinen šířit obsah této směrnice na subdodavatele a je zodpovědný za její realizaci u jeho subdodavatele. Dodavatel je zodpovědný za subdodavatele, jejich produkty a služby. Subdodavatel musí mít certifikovaný systém managementu jakosti v souladu s normou ISO 9001, pro automotive musí mít subdodavatel min ISO 9001. Pokud bude problém s kvalitou (neshody), musí subdodavatel umožnit audit APE, kdykoliv po vhodném předchozím upozornění.

 

8. Hodnocení kvality dodávek

APE provádí kontroly vstupního materiálu. Vždy se kontroluje množství, identifikace materiálu a neporušenost obalu. Kvalitativní vstupní kontrola je prováděna namátkově SKIP-LOT systémem . Agrostroj nepřebírá zodpovědnost za dodávku nekvalitního materiálu od dodavatele .

Dodávky nebo její části, které nemohou být přijaty APE v důsledku vady, budou začleněny do hodnocení kvality. Dále je hodnocena logistická výkonnost (termín, množství atd.) a servis. S výsledky hodnocení je dodavatel obeznámen jednou za rok . Jsou-li zjištěny problémy s kvalitou nebo logistikou je dodavatel ihned informován a musí zajistit okamžité přijetí nápravných opatření.

 

9. Reklamační řízení

Společnost APE se zavazuje včas informovat dodavatele o všech případech neshod zjištěných u jeho dodávek.

Dodavatel má 15 pracovních dnů od data dodání Zprávy o neshodě (8D- Reportu), aby prokázal, že není odpovědný za to, co je mu kladeno za vinu, a aby dle toho požádal o zrušení reklamace. Po uplynutí 15-ti pracovních dnů od data oznámení v případě nedodání formálních a důvodných příčin jsou důvody, které způsobily, že je příslušný materiál považován za nevyhovující, považovány za mlčky dodavatelem přijaté.

APE bude dodavatele o výskytu těchto neshod informovat vystavením reklamační zprávy s popisem neshody. Odběratelem předepsaná forma řešení neshod v rámci dodávek je 8D-Report. Doba reakce na vyskytující se neshody dodávek reklamovaných odběratelem je stanovena na 48 hodin, na zaslání 8D reportu . V případě potřeby bude vyžadován ještě ISHIKAWA a 5 WHY.

Dodavatel bude informovat zákazníka do 2 pracovních dnů od obdržení Reklamační zprávy, jak se má se zadrženým materiálem dále nakládat (bude sešrotován v prostorách APE na náklady dodavatele nebo bude vrácen zpět dodavateli na jeho náklady). Toto vyjádření je odběratelem požadováno v písemné formě (např. prostřednictvím emailu), v případě nedodržení lhůty, případně nevyjádření se, bude materiál sešrotován na náklady dodavatele.

Penále

Pro úplné vyplnění 8D-Reportu dodavatelem je APE stanovena lhůta 15 pracovních dnů od obdržení reklamace.

V případě oprávněné reklamace bude odběratelem vyfakturován jednorázový manipulační poplatek za vyřízení reklamace ve výši 70 EUR za jednu reklamaci.

Náklady vzniklé společnosti AGROSTROJ Pelhřimov a.s.

Náklady spojené s neshodnou dodávkou budou vymáhány po dodavateli , včetně nákladů zákazníka .

Hlavní položky, které obecně přispívají k určení celkových nákladů vzniklých společnosti APe, mohou být rozděleny takto:

 • měření
 • odpracované hodiny na nápravu řízení nevyhovujícího materiálu a dodávek
 • materiály použité pro nápravu
 • přepravu opravených materiálů a/nebo vrácení materiálu dodavateli
 • náhrada částek vyplacených podpůrným střediskům za případné nápravné zásahy na místě
 • všechny ostatní náklady nutné pro nápravu / řízení nevyhovujících materiálů a následné uvedení strojů pro zákazníka do vyhovujícího stavu .

Předpokládá se, že nápravné zásahy provádí vždy dodavatel . Společnost AGROSTROJ Pelhřimov a.s. zasahuje pouze v případě, kdy jsou tyto materiály urgentně potřebné.

10. Životní prostředí

APE provádí veškerou svou činnost v souladu s platnou legislativou a má zaveden systém environmentálního managementu dle ČSNEN ISO 14001. Jedním z cílů APE je minimalizovat škodlivé účinky své činnosti na lidi a životní prostředí. K dosažení tohoto cíle, musí dodavatel významně přispět.

Dodavatel se zavazuje, že pro výrobu produktů pro APE získal všechny nezbytné právní a správní povolení a požadavky vyplývají z těchto povolení plní za všech okolností.

 

11. Skladování a transport materiálu

Je-li mezi APE a dodavatelem dohodnuto skladování materiálu v prostorách dodavatele, je dodavatel povinen skladovat veškerý materiál určený pro APE takovým způsobem, aby nedošlo ke znehodnocení skladovaného materiálu. Ke znehodnocení materiálu může zejména dojít vlivem vlhkosti – koroze materiálu (při skladování hutního materiálu je nutné používat pouze suché prokladové dřevo) a nevhodným skladováním (zejména plechy a tyčový materiál je nutno skladovat na rovné podlaze s použitím stejně vysokých prokladů, které je nutno umisťovat v zákrytech nad sebou tak, aby nedocházelo při zpracování materiálu ke znehodnocování dílců vlivem vnitřního pnutí).

Přepravovaný materiál musí být zajištěn proti posunutí. Vlhké, rezavé a jinak znehodnocené dodávky a dodávky bez dokladů nebudou v APE složeny. Pro bezproblémové skládání hutního materiálu musí dodavatel použit při přepravě proklady minimálně 8x8 cm. Vozidla přepravující hutní materiál musí být schopná vykládky z boku i ze shora (jeřábem).

 

12. Specifické požadavky APE

Hutní materiál – polotovary z kovů jako plechy, trubky, duté profily, plné profily různých průřezů a výrobky znich musí splňovat nad rámec předepsaných norem:

 1. Zbytkový magnetismus nesmí přesáhnout 10 Gaussů
 2. U plechů válcovaných dle EN 10051, EN 10029 a EN 10131 je povolena maximálně ¼ tolerance rovinnosti povolené normou
 3. Povrch plechů musí být v takové kvalitě, že po nalakování (bez použití tmelů) kataforézním nátěrem a následném nanesení práškové nebo mokré barvy není na povrchu viditelná žádná vada ze vzdálenosti 1 m.
 4. Obsah křemíku u jakostí S235JR, S235J2, S355J2, S315MC – S550MC musí být do 0,03 %
 5. Domluvené ceny jsou NETTO a v případě použití přepočtu je používán koeficient 7850 kg/m3 (pro hutní polotovary z oceli), dopravní parita je DAP Pelhřimov, Humpolec nebo Počátky
 6. Při dodávkách plechů o délkách nad 3,5 m je nutné použít takové balení, které umožní složení svazků plechu bez poškození manipulačním vozíkem (rozteč vidlí 1,3 m)
 7. Povrch plechů nesmí být poškozen mechanickým značením gravírováním nebo nepřelakovatelnou barvou . Konzervační oleje musí být odbouratelné standardní předúpravou lakování ( nesmí obsahovat silikon, grafit , atd . ) .
 8. Tyčový materiál musí být před dodávkou označen barvou v souladu s normou AGROSTROJe č. AVN 00 0066 .
 9. Pokud dodavatel pro výrobky určené pro APe nakupuje od svých subdodavatelů hutní materiály, tak je povinen provádět kontrolu shody údajů na materiálovém certifikátu 3.1 spředepsanou ČSN/EN/DIN normou a to skaždou obdrženou dodávkou.
 10. Materiálové atesty ,certifikáty by měli být vždy originál . Není možné zasílat opisy nebo přepisy . Jazyk vždy je čeština , němčina nebo angličtina .

 

13. GDPR

V souvislosti se zavedením GDPR uděluje dodavatel souhlas se zpracováním svých osobních údajů v APE a jeho dceřiných firmách.

 

14. Osoba zodpovědná za bezpečnost produktu (PSB)

Dodavatel má stanovenou osobu zodpovědnou za bezpečnost produktu (PSB). Dodavatel APE oznámí jméno této osoby.

 

15. Dohoda o mlčenlivosti

Dodavatel se zavazuje, že veškeré přijaté podklady od APE budou podléhat režimu utajení a nebudou poskytnuty žádné třetí straně (výkresy, smlouvy atd.). Pro účely poptávky na dodávku materiálu může dodavatel obdržené podklady předat třetí straně za předpokladu , že sní také uzavře smlouvu o mlčenlivosti .

 

16. Cíle pro dodavatele

Hodnocení dodavatelů se provádí jednou ročně a monitoring plnění cílů u automotive dodavatelů jednou měsíčně.

Hodnocena jsou tato kritéria:

 • PPM 5000 , není-li dodatkem smlouvy stanoveno jinak
 • Počet reklamací 4 / rok , není-li dodatkem stanoveno jinak
 • Plnění dohodnutých termínů minimálně 80 % vyhovujících dodávek
 • V případě nesplnění cílů bude informace zaslána v podobě eskalačního dopisu .

Případné odchylky stanovené dodatky si APE zadá i do systému SAP .


17.Eskalační pravidla